Search result(s) - ákò

básiaw, basiáw

Hiligaynon

(B) Watery, thin; to thin out, become or make thin or watery, to water. Nagbásiaw ang tínta, gátas, etc. The ink, milk, etc. has become watery. Basiawá ang almidón. Thin the starch. Put more water in the starch. Ibásiaw mo akó ánay siníng linúgaw sa masakít nga bátà. Please make this rice-porridge very thin for the sick child. (see lániaw, lángiaw, lasáw).básol

Hiligaynon

Blame, reprimand; to scold, chide, blame, reprimand, reproach, give one a talking to. Basóla siá. Reproach him. Reprimand him. Binásol níya akó. He chid me, blamed me. Ipabásol ko sa ímo iníng bátà nga sutíl. I hand this naughty boy over to you for a talking to. Nagabasoláy or nagabasolánay silá. They are reproaching each other. (see bádlong, sawáy).


bátak

Hiligaynon

To pull upwards, to raise, lift, hoist, draw or pull aloft. Batáka ang bálde, ang bayóng, etc. Draw or pull up the pail, the bamboo water-container, etc. Batáki akó sing kawáyan. Pull up a bamboo for me. Ibátak akó ánay siníng sáko. Kindly lift this sack for me. Binatákan nía ang atóp sing sin. They hauled up to the roof some sheets of zinc. Batáki (pabatáki) ang bátà sang íya nga dungán, agúd magáyo. Raise (have raised) the child's tutelary ghost or genius, that it may get well. (This is a superstitious phrase).


batás

Hiligaynon

To bear, suffer; sustain, tolerate, put up with; stand. Makabatás ka sinâ? Can you stand that? Hántì, kay ginhímò mo inâ, batasá na man ang ígò nga sílot. Very well then, as you have done that, suffer now the fitting punishment. Ginbatás-or-binatás ko ang tanán nga kahuól. I bore all hardships. Indì na akó magbatás sang ínyo paggináhud dirí. I will not put up any longer with the noise you make. (see ántus, íro, agwánta).


batî

Hiligaynon

To hear, catch the sound of. Nakahatî akó nga --. I heard that --. Sa malayô índì ka makabatî sang tunúg sang linggánay. From far away you cannot hear the sound of the bell. Kon mabatián mo ang amó nga sugíd-súgid índì ka magpáti, kay lúnsay nga mga butíg. When you hear such rumours don't believe them, because they are pure lies. Note the accent in the following: Ang lupók sang palúpok (rekámra) batíon sa labíng malayô nga minurô. The detonation of a mortar can be heard in the farthest village. (see dungúg, památì, batî-bátì, binatî-bátì).


bátiag

Hiligaynon

To feel, sense, perceive, become aware of, notice, have a sensation, suffer, be indisposed or ill. Tungúd sang lakás nga pagdúmug mo karón pagabatiagón mo gid sa buás ang kasakít sang láwas mo. On account of your wrestling so much you will surely ache all over tomorrow. May ginabátiag siá. He is indisposed, feels a little ill. Sa hinálì nakabátiag akó sing dakû nga kasakít sa ákon kílid. Suddenly I felt great pain in the side. Ipabátiag mo ang látigo sa matámad nga karabáw. Give the lazy buffalo a taste of your whip. Kon matúod ang ímo ginasilíng magabátiag si nánay sing dakû nga kalípay. If what you say is true, mother will feel very glad. (see bátyag, bátì).


batití

Hiligaynon

Nursing, care; to nurse, rear, bring up, take good care of children, of invalids, of the sick, etc. Batitihá ang bátà sing maáyo. Take great care of the baby. Nurse the baby well. Ibatití akó ánay siníng bátà. Please look after this baby for me. Ginbatití-or-binatití níya sing mabinalák-on ang masakít nga bátà. She nursed the sick baby with great solicitude or concern, (see sapópo, sagúd, tátap, bántay).


bátò

Hiligaynon

To resist, oppose, go against, disobey, be refractory, answer back, contradict, rise against. Batói siá. Resist him. Oppose him. Ginbatóan (binatóan) níya akó. He made a stand against me. He answered me back. (see bátok, súmpung, kóntra).


báton

Hiligaynon

To receive, accept, take. Nakabáton ka sang ákon sulát? Did you receive my letter? Hóo, nabáton ko. Yes, I received it. Batóna iníng regálo. Accept this present or gift. Ibáton mo akó sinâ. Kindly accept (and guard) that for me. Nabáton ko ang pílak nga ímo ginpadalá sa ákon sa koríyo. I have received the money you sent me by mail. Ihátag ko kuntánì sa íya iníng tulún-an, ápang índì siá magbáton. I should like to give him this book, but he will not take it. Ginabáton sang Diós sing malolóy-on ang mga pangamúyò sang mga mahinulsúlon. God mercifully receives the prayers of the contrite. Pangasáw-on kuntánì ni Fuláno si Fulána, ápang ang íya sinâ nga ginikánan índì magbáton sa íya. N.N. would like to marry Miss N.N., but her parents will not accept him (as their son-in-law). (see balatonán-reception-room: dawô, dáwat).


bautisár

Hiligaynon

(Sp. bautizar) To baptize, christen. Sín-o ang nagbautizár sa ímo?-Ginbautisahán akó ni Párì Fuláno. Who baptized you?-I was baptized by Father N.N. (see búnyag, bulunyágan, binunyágan).


báwì

Hiligaynon

To redeem, reclaim, deliver, free, save, set at liberty, liberate, release. Bawía siá. Deliver him, free him. Ginbáwì kitá ni Hesukrísto sa salâ kag sa inpiérno. Jesus Christ redeemed us from sin and hell. Ibáwì mo iníng pílak sa ímo dútà. Use this money to reclaim your land. Nabáwì siá sa kamót sang íya mga kaáway. He was saved from the hands of his enemies. Kon mga saráng, ibáwì akó sang ákon umá nga ginprénda ko. Please, if possible, reclaim for me the land I mortgaged. Kon índì ka magbáyad sang ímo nga útang sa napátud nga ádlaw, índì mo na mabáwì ang síngsing nga ginprénda mo. Unless you pay your debt on the day assigned, you will not be able to redeem your pawned ring. Ang mga Móros nabawían na, konó, sing duhá sang íla mga biníhag. It is reported that two of the captives led away by the Moros have been freed. (see tubús, luás, gáwad).


báyà

Hiligaynon

(B) To leave, quit, abandon, desert, forsake, relinquish, give up, let-, leave-, alone. Daw sa índì siá makabáyà sang maláut níya nga kinaanáran. It seems as if he cannot give up his evil habits. Bayái lang inâ. Leave that alone. Don't meddle with that. Indì mo siá pagbayáan dirâ nga isá lang. Don't leave him there alone or all by himself. Indì mo pagpabáy-an (pagpabayáan) ang ímong mga ginikánan sa íla nga katigulangón. Don't forsake your parents in their old age. A, galî, binayáan níya akó nga walâ siá maghulát sa ákon? Well now, he has left me in the lurch and has not waited for me? (see bíyà).


báyad

Hiligaynon

Payment, settlement, disbursement, expenditure, outlay; to pay, settle, spend, disburse. Magbáyad ka sang ímong útang. Pay (you must pay) your debt. Sa walâ sing báyad or sa waláy báyad. Without payment; gratis, free. Kón índì ka magbáyad sa íya karón, índì ka makaútang sa íya liwán. If you don't pay him now, you cannot get a loan from him again. Bayári na siá sang duhá ka mángmang nga ginhulám mo. Pay him now the two pesos you borrowed. Ibáyad mo sa íya ang napúlò ka mángmang nga útang mo sa íya. Pay him the ten pesos you owe him. Ang mga komersyánte malúyag sang mga súkì nga may batásan sa pagbáyad sing támbing. Dealers like customers that habitually pay cash. Nakabáyad ka sang relóh nga nabáton mo gíkan sa Manílà?-Hóo, dúgay na nga binayáran ko yádto. Have you paid for the watch you received from Manila?-Yes, I paid for it long ago. Walâ pa akó sing ikabáyad sa ímo. I have not yet got the means with which to pay you. Sa madalî ukón sa madúgay magabáyad gid siá sing mahál sang íya nga sináypan. Sooner or later he will pay dearly for his mistakes. Pabayára (-áda) siá. Make (let) him pay.


bayó

Hiligaynon

To pound or hull, especially rice, by means of a wooden mortar (lusóng) and a pestle (hál-o). Báywa or bayohá ang humáy. Pound the rice. Báywi or bayohí akó sing isá ka pásong nga humáy. Pound for me a bushel of rice. Ibayó akó ánay siníng isá ka gántang nga humáy. Kindly pound this gantang of rice for me. Humáy nga binayó. Rice that has been pounded. (see lúbak, totó, gúmà, dásdas, líg-as).


bendíta

Hiligaynon

(Sp. bendito, a) Blessed; to bless. Túbig nga bendíta. Holy water. Nabenditáhan ang ímo rosaríto? Has your rosary been blessed? Mapabendíta (mapabendisyón) akó. I am going to be blessed or to receive the blessing after childbirth.


bésa, besá

Hiligaynon

(Sp. besar) A kiss, buss; to kiss, buss, salute with the lips, especially to kiss the hand. Pádre, mabésa akó? Father, may I kiss your hand? Besahí si tátay mo. Kiss your father's hand. Pádre, pabesahá ang mga bátà. Father, let the children kiss your hand. Ipabésa mo sa íya ang ímo kamót. Let him kiss your hand. Nagasúngon ang ákon tíyà kag índì na siá magpabésa sa ákon. My aunt is cross and does not allow me any more to kiss her hand. (see halúk).


bíak

Hiligaynon

To split. Biáka ang káhoy, kawáyan, etc. Split the wood, the bamboo, etc. Biáki silá sing káhoy. Split some wood for them. Ibíak mo akó ánay siníng káhoy. Kindly split this piece of wood for me. (see bíal, bís-ak, líak, píhak).


bidâ

Hiligaynon

To stop a hole or leakage in a pot or other vessel with plaster, thick paint, cement, etc. Bidaí ang gorgoríta, kay may balanâ. Plaster the water-cooler, for it has a crack. Ibidâ iníng isá ka hákup nga siménto sa alhíbi. Stop the leak in the water-tank with this handful of cement. Ibidâ akó siníng láta, kay nagatubúd. Kindly plaster this can, for it leaks. (see pálhit, dókdok, súngsung, tábon, patogón).


bíkat

Hiligaynon

To open-, force-, press-, asunder, tear or pull apart (a purse or the like). Bikáta ang tinápay. Pull the loaf asunder. Ibíkat akó ánay sang ákon bólsa, kay akó índì makabíkat sinâ. Kindly open my purse for me, as I cannot force it open. Bikáta akó sang pológwan, kay pasúdlon ko ang manók. Open the mouth of the chicken-basket for me, for I am going to put in the cock. (see bílad, húmlad-to open, unfold).


bíkrat

Hiligaynon

To tear, rend clothing, etc. Nabíkrat ang ákon báyò. My jacket was torn. Bikratá lang ang kóko. Simply tear the white cloth asunder. Bikratí akó sing duhá ka bára siníng hénero. Tear off for me two yards of this cloth. Ginkáptan níya akó sa likód kag biníkrat níya ang ákon báyò. He grasped me by the back and tore my coat. (see píkrat, gísì, páhak, bábha).


9 10 11 12 13 14 15 16 17