Search result(s) - pahítò

padúgì

Hiligaynon

Contrivance, means, way, machination, etc.; to contrive, etc. (See padihútan, pahitôhítò, rikobíkos, etc.).pasikót-síkot

Hiligaynon

Caus. of sikót-síkot. Also: Arrangement, contrivance, means, machination, resources. Sa madámù nga pasikótsíkot--. By many (Through various) means--. (see pahitôhítò, padihútan, patúga).


patíkang

Hiligaynon

Handling, management, treatment, dealing, interference, contrivance, machination; to deal with, be engaged in business, trade, have commercial transactions. Anó ang pagpatíkang nímo (Anó nga patíkang ang ímo) nga walâ lang madúgay nagdakû ang ímo kwárta? How did you contrive to make so much money in so short a time? Sagád siá magpatíkang. He is an expert business man. Maáyo gid ang íya patíkang sinâ. He handled that case (matter) very well. (see pumalatíkang, palatikángan, pahitôhítò, padihútan, pangítà).


patuhád-túhad

Hiligaynon

Contrivance, machination, management; to bring about, invent, plot, plan, machinate. (see pátok, patúga, paratúdhan, pahitôhítò, patigáyon).


1 2