Search result(s) - tia

tíà

Hiligaynon

(Sp. tia) Aunt, aunty; mistress, dame, matron; good old-woman,-soul. (see darâ, mánding).abusár

Hiligaynon

(Sp. abusar) Misuse, abuse; to misuse, abuse. Nagabusár siá sang kaálwan sang íya tíà. She abused the generosity of her aunt. Ayáw pagabusahí ang íya kaáyo. For God's sake, don't abuse her goodness. Ginabusahán níla ang íya kalólot. They took advantage of his kindness.


áling

Hiligaynon

Aunt; fostermother; dear old woman, kind soul. This term seems to have been borrowed from the Tagalog dialect, (see tíà, tíyà, darâ, mánding, bóboy).


biyáyà

Hiligaynon

To nurse, rear, bring up. Sang nawád-an akó sang ákon mga ginikánan siá amó ang nagbiyáyà sa ákon. When I was bereaved of my parents it was she that took care of me. Ang bátà nga ílo ginbiyayáan sang íya nga tíà. The orphan child was reared by its aunt. Ibiyáyà akó siníng bátà nga walâ na sing ilóy. Kindly look after this child that has no longer a mother.


bóboy

Hiligaynon

(B) Aunt. (see tíà, tíyà, darâ, mánding, áling).


dadâ

Hiligaynon

Aunt. (see darâ, tíà, tíyà, batâ-uncle).


darâ

Hiligaynon

Aunt. (see tíà, tíyà, mánding).


mánding

Hiligaynon

Aunt; stepmother, foster-mother; dear old woman. (see tíà, tíyà, darâ, áling, bóboy).


(B) An exclamation of surprise and wonder. Probably a contr. of dílì tíaw. Tiyáu man! Why, this is too much! That is rather too much! Tiyáu, lakás man ang sinúgid ni Fuláno! Good gracious! What N.N. said was exaggerated! Tiyáu kabutigón kaná! (Indì tíaw ang íya kabutigón). He is a rightdown liar. Tiyáu kahánggud kang baláy nga diá! (Indì tíaw ang kadakû siníng baláy). What a house! How large it is! (see abáw, támà, dúro, lám-ag, etc.).