Meaning of ágtà

ágtà

Hiligaynon

Blackish, black, negro-black. Abáw, dáw ágtà ang bátà. Oh, the child is as black as a negro. Diín ka man mag-*ágtà? Where did you become so black? Naagtaán gid akó siníng áti. I consider this negrito very black. (see áta, id.).