Meaning of alíma

alíma

Hiligaynon

(B) The hand. Pagpangalíma-to handle, handle roughly, come to blows, etc. Indì ka mangalíma sa íya or índì mo siá pagpangalimáhon. Don't touch him. Don't strike him-, handle him-, roughly. (see kamót).


alimá

Hiligaynon

(B) To take in hand, to handle or take care of. Alimahón mo gánì iníng mga bátà. Take care of these children, then. Ialimá akó ánay siníng mga bátà. Lend me a hand, please, in taking care of these children.