Meaning of áptan

áptan

Hiligaynon

ápton, From áput-to arrive, come to.