Meaning of aríng-ing

aríng-ing

Hiligaynon

To warm, heat, cook over a low fire, etc. Aríng-ingá ang tinápay nga dáan. Warm the stale bread. Iaríng-ing akó ánay sing diótay nga ísdà nga inasál. Warm for me, please, a little baked fish. Paaring-ingí akó siní. Warm this for me. (see aráng).