Meaning of asúl

asúl

Hiligaynon

(Sp. azul) Blue, azure, sky-blue; to colour or dye blue. Ginasúl níya ang báyò ko. He dyed my jacket blue. Dílì mo pagasulón ang patádyong. Don't dye the skirt blue. Ipaasúl ko iníng kolór nga pinúdpud sa ákon báyò. I will use this dye-powder to dye my jacket blue.