Meaning of awâ-áwà

awâ-áwà

Hiligaynon

Dim. and Freq. of áwà. Indì mo pagawáawáon ang bátà, kay magahibî gid lang. Don't speak so very compassionately to the child, for it is certainly going to cry.