Meaning of bábà, bâbâ

bábà, bâbâ

Hiligaynon

Mouth. Mapísan siá sing bábà. She is a great chatterbox! Pamábà, pamâbâ-to talk much, tell stories, let out secrets. Indì ka magpamábà. Don't talk too much. Don't let out secrets. Sin-o ang namábà sinâ? Who told that, who blurted it out?