Meaning of balingón

balingón

Hiligaynon

(H) Small (sun-dried) fish. Also used as a verb. Ang gunô, balinô kag tabagák ginbalingón sing masamí. Gunô-, balinô-and tabagák-fish are often dried in the sun. (see báog).