Meaning of banâ-bánà

banâ-bánà

Hiligaynon

Dim. and Freq. of bánà. Guinabanâbánà ko nga --. I rather think that --. Sa ákon banâbánà --. In my opinion --. Indì ka magbanâbánà sináng mga butáng, kon índì ka kahibaló. Don't express an opinion on such things, unless you know or are sure.


baná-bána

Hiligaynon

A paramour, lover, one who, without being entitled to it, assumes the rights of a husband. (see laláki, kalólot).