Meaning of bándog

bándog

Hiligaynon

(B) To stir, move, make an impression upon. Indì siá mabándog. He is not to be moved, one cannot move him or change his mind. Awát lang ang tanán nga mga láygay sa íya, kay índì ka makabándog sa íya. All admonitions given to him are in vain, for you cannot move him. (see ínkà, íngkà, lígid, língkang).