Meaning of bángdan

bángdan

Hiligaynon

Cause, reason, motive, pretext, ground, foundation. Madámù siá sing mga bángdan. He has many motives or pretexts. Ang sakít sa úlo amó ang íya bángdan nga índì siá makaóbra. His headache is the cause of his not being able to work. (bangúd).