Meaning of bantâ-bántà

bantâ-bántà

Hiligaynon

Dim of bántà. Indì ka magbantâbántà kóndì usisáon mo ánay ang matúod. Don't venture a guess, but first find out the truth.