Meaning of bát-al

bát-al

Hiligaynon

To bulge, swell out, be stuffed full. Nagabát-al ang íya nga bólsa. His pocket bulges, is full. Guinpabát-al níya ang íya bólsa sang bukáka. He stuffed his pocket with ripe kamúnsel-fruit. Indì mo pagpabat-alón ang sáko sing támà, kay básì magísì. Don't cram the sack too much, for it might burst. (see báknal).