Meaning of binatî-bátì

binatî-bátì

Hiligaynon

News, information, hearsay, report, rumour, advice, word. Walâ silá sing binatîbátì kon sa diín siá karón. They have no word as to his present whereabouts. (see batî).