Meaning of bíngat

bíngat

Hiligaynon

To unfold, open, stretch asunder. Bingáta ang bibíg, bábà, bólsa, etc. Open the lips, mouth, purse, etc. Ibíngat akó ánay sang bábà sang masakít nga bátà, kay itíl-og ko sa íya iníng linúgaw. Kindly open the sick boy's mouth, for I am going to feed him with this rice-porridge. Nabingátan akó sang ákon bólsa. Sín-o ang nagbíngat? My purse has been opened by somebody. Who opened it? (see bíkat).