Meaning of biyáyà

biyáyà

Hiligaynon

To nurse, rear, bring up. Sang nawád-an akó sang ákon mga ginikánan siá amó ang nagbiyáyà sa ákon. When I was bereaved of my parents it was she that took care of me. Ang bátà nga ílo ginbiyayáan sang íya nga tíà. The orphan child was reared by its aunt. Ibiyáyà akó siníng bátà nga walâ na sing ilóy. Kindly look after this child that has no longer a mother.