Meaning of bóog

bóog

Hiligaynon

(B) To roast-, bake-, broil-, over live coals. Bóg-a (boóga) ang kamóti. Bake the sweet potato. Bóg-i (boógi) akó sing kárne, ísdà, ságing, maís, etc. Roast some meat, fish, bananas, corn, etc. for me. Ibóog akó ánay siníng maís. Kindly roast this corn for me. Maís nga binóog, unúd nga binóog, etc. Roast-corn,-meat, etc. (see íhaw, súgba).