Meaning of bugánà

bugánà

Hiligaynon

Plentiful, abundant, galore: to be abundant, etc. Nagabugánà na ang kwárta, humáy, ísdà, etc. Money, rice, fish, etc. are now plentiful. Nabuganáan kamí dídto sang pagkáon. We had plenty to eat there. Sang isá ka túig nagbugánà ang pinatubás. A year ago the harvest was abundant. (see dagáyà, dagásà, abúnda).