Meaning of búgnà

búgnà

Hiligaynon

Revelation, inspiration; to reveal, inspire. Ang búgnà (ni) kay San Huán. The revelations of St. John. The Apocalypse. Ginbugnaán sang Diós si San Huán Ebanhelísta sing madámù nga mga butáng nga tinágò. God revealed to St. John the Evangelist many hidden things. Ginbúgnà sang Diós sa mga Sántos ang madámù nga mga palaabúton. God revealed to the Saints many future happenings. Nabugnaán ang mga manunúlat sang Bíblia. The writers of the Bible were inspired.