Meaning of búlya-búlya

búlya-búlya

Hiligaynon

Dim. of búlya. Ginabulyabúlya ang bátà sang íya nga ilóy. The child is being pulled-, dragged-, along by its mother. Bulyábulyahá gid ang balágon túbtub nga mabúgtò. Jerk the stem of the creeper till it breaks.