Meaning of buyán-búyan

buyán-búyan

Hiligaynon

To neglect, postpone, put off, procrastinate, disregard, pay no attention to. Dílì mo pagbuyánbuyánan ang ímo mga tulumánon. Don't neglect the performance of your duties. (N.B. This term is mostly used with the prefix pa-. Nagpabuyánbúyan siá sa pagkompesár. He neglected-, put off-, going to confession. Pinabuyánbuyánan níya ang pagtúman sang íya mga katungdánan. He shirked doing his duty. (see patumbáyà, pahámak, palántang, pasalipótpot).