Meaning of dagasâ

dagasâ

Hiligaynon

To run over, knock down. Ang bátà nahúlug sa hágdan, kay gindagasâ sang idô. The child fell down-stairs, for it was knocked over by the dog. (see dalasâ).


dagásà

Hiligaynon

Plentiful, abundant, galore; to be or become plentiful, etc. Ang ísdà dagásà or nagadagásà karón. Fish is abundant at present. (see dagáyà, bugánà, abúnda).