Meaning of dagáyà

dagáyà

Hiligaynon

Plentiful, swarming, teeming, etc. See dagásà, bugánà. Dagáyà or nagadagáyà na ang humáy. Rice is now to be had in abundance.