Meaning of dágsà

dágsà

Hiligaynon

Drift-wood: to drift, float, carry-, bear-, afloat. Ang túbig nagadágsà sang káhoy. The water carries along the wood. Kon may bahâ madámù nga mga káhoy ang ginadágsà sang subâ sa báybay. When there is a flood, much wood drifts down the river to the beach. Iníng mga káhoy pulús gid mga dinágsà sang paglubás sang bágyo sang tinalíkdan nga búlan. All this wood was-drifted,-floated, here, when the storm passed last month. (see rórok).