Meaning of darampúrat

darampúrat

Hiligaynon

(B) To talk glibly,-flippantly,-lightly, be a great chatterbox, (see dampúrat, lamádà, lásang, búrà, wákal, hádak, etc.).