Meaning of dayán-dáyan

dayán-dáyan

Hiligaynon

Dim. and Freq. of dayán. Indî ka magságad batáng, kóndì magdayándáyan ka. Don't be always lying down, but take a walk. (see lagáw-lágaw).