Meaning of diwál

diwál

Hiligaynon

A kind of sea-shell.


diwál

Hiligaynon

To loll-, put out-, hang out-, the tongue. Nagadiwál ang dílà sang idô sa kahápò. The dog is hanging out its tongue panting for breath. Ngangahá ang ímo bábà kag padiwalá ang ímo dílà. Open your mouth and put out your tongue. Indì mo siá pagpadiwalán. Don't put out your tongue at him (in derision or the like).