Meaning of dugô

dugô

Hiligaynon

Blood, gore; to bleed, stain or mix with blood. Ang íya nga pilás nagdugô sing támà. His wound bled terribly. Nadugoán ang ákon báyò. My jacket was stained with blood. Gindugo-án sang kosinéro ang tinóktok nga báboy. The cook mixed the minced pork with blood, put some blood into the minced pork. Ari (dirí) ang isá ka botílya nga dugô sang báboy; idugô iní sa tinóla. Here is a bottle of pig's blood; mix it with the sauce or broth.