Meaning of dúkal

dúkal

Hiligaynon

to prate, prattle, chatter, babble, talk much, brag, boast. Indì ka magdúkal sang mga waláy pulús nga mga butáng. Don't prattle so much about trivial things. Indì kamó maglamód sing maláut nga mga púlong sa ínyo nga pagdúkal (mga dinúkal). Don't interlard your talk with bad or indecent expressions. (see wákal, búrà, hádak, lásang, ngálngal).