Meaning of dúl-ung

dúl-ung

Hiligaynon

To bring-, take-, to, transfer, transmit, convey, transport, carry, bear, post, ship, mail. Idúl-ung mo inâ sa Ilóngílong. Take or carry that to Iloilo. Ipadúl-ung mo inâ sa Ilóngílong. Send that to Iloilo. Dul-ungí ang ákon baláy siníng bág-o nga baúl. Convey this new trunk to my home. Dinul-ungán níla kamí sing isá ka gatús ka bílog nga páhò. They brought us a hundred mangoes. (see hatúd, dalá).