Meaning of dúplà

dúplà

Hiligaynon

(H) Spittle, saliva, rheum, sputum; to spit, eject spittle, expectorate. Indì ka magdúplà dirí. Don't spit here. Indì mo pagduplaán ang salúg, kay may dulupláan. Don't expectorate on the floor, for there is a spittoon. Dúplà ka sang minamâ mo or idúplà mo ang ímo minamâ. Spit out the betel-nut juice. Sín-o ang nagdúplà dirí? Who spat here? (see dulâ, durâ, lúad-to spit out unpalatable food, etc.).