Meaning of dusô

dusô

Hiligaynon

To push, impel, shove, thrust. Indî mo akó pagidusô. Don't push me. Nagadusoánay ang mga bátà. The boys are pushing each other. Gindusoán níya akó sang íya kamót. He pushed me with his hand. Dusoá or idusô ang ganháan, agúd madápat sing maáyo. Push the door, that it may close well. (see dósdos, dís-og, dás-og, tulúd, tíklod).