Meaning of gábaw

gábaw

Hiligaynon

The difference in price between values exchanged; to pay or make up the difference in price or value of two things exchanged for each other. Pilá ang gábaw mo sa íya nga karabáw? How much difference in value did you pay him for his buffalo? Igábaw mo sa ákon káro duhá ka púlò ka písos. Pay me twenty pesos as difference in value for my cart. Baylohón ta lang ang áton mga báka, kay gabáwan ko ikáw kon pilá ang ipagábaw mo. Let us exchange our cows, for I am ready to pay you what difference in value you may ask for. Nabáton mo ang kwárta nga gingábaw níya sa ímo kabáyo? Have you received the money he paid for your horse as the difference in value? Kon malúyag ikáw magbalígyà sa ákon sang ímo báka, ibáyad ko sa ímo ang ákon báboy kag katloán ka mángmang nga gábaw. If you are willing to sell me your cow, I am ready to pay you for her my pig and a balance of thirty pesos.