Meaning of gihít-gíhit

gihít-gíhit

Hiligaynon

Freq. of gíhit. To move repeatedly, shift. Indì nínyo paggihítgihíton ang mga bángkò sa buluthóan. Don't be always moving the school-benches about.


gihít-gihít

Hiligaynon

Dim. of gíhit, gihít. To move a little, shift slightly. Gihít-gihitá ang lamésa. Move the table just a little. Walâ níla magihít-gihít ang bató, kay támà kabúg-at. They could not budge the stone, because it was too heavy.