Meaning of gómok

gómok

Hiligaynon

To squeeze or compress so as to crush or break. Nagómok ang ítlog. The egg was crushed. Gomóki akó siníng bató. Crush this stone for me. Igómok mo akó ánay siníng bató nga bukáy, kay ákon pagabókbokón kag ihínis sa ngípon ko. Please crush this white stone for me, for I am going to powder it and clean my teeth with it. Indì mo paggomókon ang olokabá sang alimángo. Don't break the sea-crab's shell. (see dúgmok, lumâ, pusâ, rúbsak, rúpsak).