Meaning of habóy

habóy

Hiligaynon

(H) To throw, fling, cast, hurl, shoot, pitch, toss, chuck. Ihabóy sa ákon ang isá ka nahót nga tabákò. Throw me a cigar. Haboyí akó sing bóla. Pitch me a ball. Ginhabóy akó níya sing madámù nga mga bató, ápang walâ siá makaígò sa ákon. He flung many stones at me, but did not hit me. (see pilák, bálang).