Meaning of handâ-hándà

handâ-hándà

Hiligaynon

Dim. and Freq. of hándà. Ginahandáhándà na níla ang tanán nga kilinahanglánon sa ádlaw nga inogpakasál sang íla nga bátà. They are now preparing everything necessary for their daughter's (son's) wedding day.