Meaning of hanót-hánot

hanót-hánot

Hiligaynon

Dim. and Freq. of hánot. Indì ka magsáli hanóthánot sa mga bátà tungúd sang diótay gid lámang nga sayúp. Don't constantly beat the children for mere trifles, (for the slightest faults).