Meaning of hingáyaw

hingáyaw

Hiligaynon

To supply what is wanting, fill up deficiencies, pay remaining debts, make up for what is short. Sán-o ka makahingáyaw sang ímo nga útang? When shall you be able to pay the remainder of your debt? Ginhingayáwan na akó níya sang tátlo ka písos nga nabilín pa sang íya útang. He has now paid me the three pesos he still owed me. Hingayáwi siá sang napúlò ka nahót nga kawáyan. Let him have the ten pieces of bamboo still due to him. (see áyaw).