Meaning of híngyo, híngyò

híngyo, híngyò

Hiligaynon

To think, plan, intend, deliberate; wish, desire. Nagahíngyo siá nga mapamanílà. He is thinking of going to Manila. He wishes to go to Manila. (see hándum, dúmdum, hunâhúnà, túyò).


híngyò, hingyô

Hiligaynon

Also: petition; to petition, etc. See pangáyò, hingáyò.