Meaning of holón-hólon

holón-hólon

Hiligaynon

(H) Dim. and Freq. of hólon-to gather, etc. Paholónholóna ang mga táo sa pagpamátì sang diskúrso. Gather the people to hear the discourse. (see hubónhúbon).