Meaning of hubánan

hubánan

Hiligaynon

The pouch in which marsupial animals carry their young. Ang hubánan sang kangúro ginahubanán níya sa íya nga bátà. The kangaroo carries her young in her pouch.