Meaning of huní

huní

Hiligaynon

Humming, chirping, singing, warbling; to hum, chirp, chirm, chirrup, cheep, chirk, murmur, drone, sough, warble, carol, sing (of birds, insects, whistles, etc.). Nagahuní ang mga sirúmsirúm. The crickets are chirping. Pahunihí siá sang píspis. Let the bird sing to him. Pahunihá ang tuláli mo, agúd masayóran námon ang íya tíngug. Play your flute that we may know its sound. Ginhunihán akó sang píspis sang pagsulúd ko sa kwárto. When I entered the room the bird sang to me.