Meaning of íwag

íwag

Hiligaynon

Light, clearness, brightness, illumination; to light, shed light upon, shine, give brightness or clearness, illuminate, enlighten. Ang sugâ nagaíwag sang hulút. The lamp gives light to the room. Iwági ang íya pagpanáug sing kandílà. Light him down with a candle. Kabáy pa nga iwágan sang Mahál nga Diós ang áton madulúm nga panumdúman. May God enlighten our dull understanding. Sa íwag sang kínki. In the light (gleam, glow, glare) of the lamp. Sa íwag sang Pagtóo--. By the light of Faith--. (see sánag).


íwag

Hiligaynon

Light, clearness, brightness, illumination; to light, shed light upon, shine, give brightness or clearness, illuminate, enlighten. Ang sugâ nagaíwag sang hulút. The lamp gives light to the room. Iwági ang íya pagpanáug sing kandílà. Light him down with a candle. Kabáy pa nga iwágan sang Mahál nga Diós ang áton madulúm nga panumdúman. May God enlighten our dull understanding. Sa íwag sang kínki. In the light (gleam, glow, glare) of the lamp. Sa íwag sang Pagtóo--. By the light of Faith--. (see sánag).