Meaning of kálò

kálò

Hiligaynon

Hat, cap, head-dress; anything in the form of a hat.


kálò

Hiligaynon

(B) To stir, turn about. Kalóa ang túbig. Stir the water. Sín-o ang nagkálò sang áwang, kay malubúg ang túbig? Who stirred up the well, for the water is dirty (turbid)?