Meaning of kanít

kanít

Hiligaynon

Lean, gaunt, thin, spare, emaciated; to be or become lean, etc. Nagkanít siá, kay nagmasakít. He got lean, because he was sick. Pakán-a siá sing maáyo, índì mo siá pagpakanitón. Feed him well, don't allow him to become thin. (see níwang, kalamanít, kandínggal).