Meaning of katsílà

katsílà

Hiligaynon

A kind of banana.


katsílà

Hiligaynon

(Sp. cachil, castilla) Spanish; Spaniard. Sang tiémpo sang mga Katsílà. In Spanish times. (see Kakatsiláan).